МОЖЕШ ДА
СПЕЧЕЛИШ
30 ЛВ
ВСЕКИ ДЕН!
1000 ваучера по 30 лв.

Snickers, Mars, Twix

Как да играя

Създай свой профил на страницата ни
Създай свой профил на страницата ни
купи промо опаковка Snickers, mars или Twix
купи промо опаковка Snickers, mars или Twix
Регистрирай кодa от вътрешната страна на опаковката
Регистрирай кодa от вътрешната страна на опаковката
Участвай за награда ваучер на стойност 30лв.
Участвай за награда ваучер на стойност 30лв.

Въпроси и отговори

1. Как да участвам в играта? Купи промоционални опаковки SNICKERS 50г, TWIX 50г или MARS 51г, открий кода и го регистрирай.

2. Има ли значение кой промоционален продукт съм закупил? Не, в играта може да се участва с всеки един продукт SNICKERS 50г, TWIX 50г или MARS 51г с промоционална опаковка.

3. Колко кода трябва да регистрирам, за да участвам в играта? В играта може да се участва с минимум един код. Колкото повече кодове регистрираш толкова по-голям шанс за награда имаш.

4. Нямам код на опаковката ми, какво да правя? Кодове съдържат само промоционалните опаковки, обозначени с информация за промоцията.

5. Кодът на опаковката ми е размазан Изпрати ни снимка на кода и опаковката на FB Snickers Bulgaria или FB Twix Bulgaria и екипът ще съдейства.

6. Как да разбера дали печеля? Победителите ще бъдат публикувани на сайта http://my.promomars.bg/. Всеки победител ще получи и съобщение на електронната поща, която е предоставил.

7. Кога ще получа наградата си? Наградите се доставят до 30 работни дни след изпращане на данните за доставка от спечелилите.

8. Как ще получа своята награда? Наградите се доставят от куриер.

9. Докога мога да участвам в играта? Участниците могат да регистрират кодове до 16:59:59 часа на 01.12.2018 г.

10. Къде мога да използвам своята награда? Ваучерите важат в големите хипермаркети. Повече информация ще има на самия ваучер.

кампанията завърши!

Честито на спечелилите и Благодарим на всички участвали!

Въведи имейл, с който си се регистрирал/а ние ще ти изпратим нова парола!

Печеливши

< >

Контакт

Правила

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА „МОЖЕШ ДА СПЕЧЕЛИШ 30 ЛВ ВСЕКИ ДЕН”

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Организатор на Рекламната кампания „Можеш да спечелиш 30 лв всеки ден” /Промоцията/ е „Марс инкорпорейтед България” ЕООД, ЕИК 831142767, гр. София, ул. Лъчезар Станчев 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда 5, блок Б ет. 10 („Организатор”). Изложените по-долу Официални правила сазадължителнииобвързващизаучастницитев промоцията. С извършването на което и да е от действията за участие в Промоцията, описани в настоящите Официални правила, участниците потвърждават, чесагипрочели,разбралии приемат безусловно. Официалните правила ще бъдат публикувани на сайта на промоцията my.promomars.bg, където ще са достъпни през целия период на Промоцията. Организаторът си запазва правото да изменя или допълва едностранно Официалните правила в съответствие с действащото българско законодателство. Промените влизат в сила след публичното им оповестяване на my.promomars.bg

ДЕФИНИЦИИ

Територия на промоцията
Промоцията се провежда на територията на Република България.

Продължителност на промоцията
Промоцията започва в 00:00:00 часа на 01.10.2018г. и ще продължи до 23:59:59 часа на 01.12.2018г (период на Промоцията). Организаторът няма задължения и не носи отговорност пред участник, който е заявил участието си преди или след изтичане на периода за заявяване на участие, посочен в настоящите Официални правила.

УЧАСТВАЩИ ТЪРГОВСКИ МАРКИ И ОПАКОВКИ

Продуктите, които дават възможност за участие в Промоцията, са със следните търговски марки и опаковки: промоционални опаковки Snickers 50г, Twix 50г, Mars 51г, които съдържат информация за промоцията на самата опаковка.

При промяна на Официалните правила валидни остават публикуваните на сайта на Промоцията, дори в търговската мрежа да се намират опаковки, на които кратката версия на Официалните правила не е в съответствие с настъпилите промени.

УЧАСТНИК В ПРОМОЦИЯТА

Възможност да участват в Промоцията имат всички физически лица с местоживеене в Република България, които към момента на регистрацията им в Промоцията са навършили 18 години /Участници/.

В Промоцията не могат да участват служителите на „Марс инкорпорейтед България” ЕООД и всички други рекламни агенции, свързани с Промоцията, дистрибутори, разпространяващи продукти на Организатора, както и членовете на техните семейства /деца и съпрузи/.

ДОСТЪП ДО ОФИЦИАЛНИТЕ ПРАВИЛА

Официалните правила на Промоцията ще бъдат достъпни на интернет адрес my.promomars.bg за целия период на Промоцията.

МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА/МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ

Участието в Промоцията е обвързано с покупка. За да участва в нея, всеки участник трябва да премине през следните стъпки:

Да закупи някоя от участващите опаковки: промоционални опаковки Snickers 50г, Twix 50г, Mars 51г, които съдържат информация за промоцията на самата опаковка. Да регистрира своите лични данни във формата за регистрация на сайта my.promomars.bg. Да регистрира 1 код от опаковката, намиращ се от вътрешната страна на промоционални опаковки Snickers 50г, Twix 50г, Mars 51г, които съдържат информация за промоцията на самата опаковка, за да участва за дневни награди – един от 1000 ваучера на стойност 30 лв. Участниците могат да регистрират кодоветеот00:00часана01.10.2018г.до16:59:59часа на 01.12.2018 г. Участниците в Промоцията имат право да участват само с 1 профил, да регистират неограничен брой кодове от промоционални опаковки Snickers 50г, Twix 50г, Mars 51г, които съдържат информация за промоцията на самата опаковка. Всеки регистриран до 16:59:59ч код участва в предстоящото в 17:00ч теглене, освен в случаите, когато участникът вече е спечелил награда.

ОПИСАНИЕ И ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДИТЕ

В Промоцията ще бъдат разпределени следните награди:

Ваучери на стойност 30лв. Общо 1000 броя ваучери на стойност 30лв.

МЕХАНИЗЪМ НА РАЗДАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

Наградите в играта – 1000 броя ваучери на стойност 30лв., ще се теглят в определен ред, на случаен принцип, измежду всички участници, регистрирали поне 1 (един) промоционален код от началото на промоцията до крайния срок за участие.

Разпределението на наградите е както следва:

  • Всеки ден от 04.10.2018г до 30.11.2018г. в 17:00ч по 17 броя ваучери на стойност 30лв
  • На 01.12.2018г. в 17:00ч 14 броя ваучери на стойност 30лв

Всяко от тегленията ще се извърши чрез специализиран компютърен софтуер. Печелившите ще бъдат определени на лотариен принцип измежду всички регистрирани към момента на теглене. Организаторът няма да използва този софтуер или каквито и да било други процедури и алгоритми по начин, който позволява да се предопредели резултатът от проведеното случайно разпределение на наградите.

Печелившите за съответния ден ще бъдат публикувани в подстраница „Печеливши” на сайта my.promomars.bg.

В случай че в който и да е интервал на теглене на награди от Промоцията не бъде регистрирано нито едно валидно участие, разиграване на награди не се провежда, а наградите остават на разположение на Организатора.

Всеки потребител има право да спечели само една награда.

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

Участниците, спечелили награда, ще бъдат уведомени за това с e-mail съобщение на електронния адрес, който са посочили в електронната форма за регистрация на сайта

my.promomars.bg до 1 работен ден след тегленето. Имената на печелившите ще бъдат публикувани и на интернет сайта на промоцията my.promomars.bg.

Ако Организаторът не успее да се свърже с печелившия участник и участникът не се свърже с Организатора до 11.12.2018, печелившият губи правото си да получи наградата. Участници, които не отговарят на условията, описани в настоящите официални правила, биват дисквалифицирани и губят правото си на получаване на награда. Неполучените награди остават на разположение на Организатора.

ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

Наградите ще бъдат изпратени до печелившите участници в срок до 30 работни дни след получаване пълния адрес и контакт с печелившия чрез куриер. При получаване на наградата участникът трябва да подпише декларация за получаване, която ще му бъде предоставена от куриера на място.

Наградата ще се предостави след показване на документ за самоличност.

ПЕЧЕЛИВШИ ПРЕТЕНЦИИ

Награди ще се предоставят на печеливши участници, имащи право да участват в Промоцията на базата на регистриран код/ кодове от опаковката от участващи в Промоцията продукти на електронния сайт на Промоцията my.promomars.bg.

ОТГОВОРНОСТ

Всички регистрирани промоционални кодове от промо опаковките подлежат на проверка от Организатора. Организаторът не се задължава да води кореспонденция за непечеливши претенции.

Организаторът не носи отговорност, ако поради грешно подадена информация от участника, печелившия участник не получи мейл, за да предостави данните си за доставка на награда в рамките на 10 дни след обявяването на печелившите и неполучените награди остават на разположение на Организатора.

Организаторът не носи отговорност, ако печелившия участник не проверява редовно посочения от него при регистрация мейл (включително папка “spam”), за да предостави данните си за доставка на награда в рамките на 10 дни след обявяването на печелившите и неполучените награди остават на разположение на Организатора.

Организаторът не носи отговорност, ако поради грешно подадена информация от участника, куриер не успее да се свърже с печелившия участник в рамките на 30 работни дни след предоставянето на адрес и неполучените награди остават на разположение на Организатора.

Организаторът не носи отговорност, ако поради грешно подадена информация от участника, не успее да достави наградата на посочения от печелившия участник адрес.

Отсъствие на парични алтернативи

Не се допуска заменянето на спечелените награди срещу паричната им равностойност, както и други замени.

ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Администратор на предоставените от участниците лични данни за участие в Играта е Организаторът „Марс инкорпорейтед България” ЕООД, ЕИК 831142767, гр. София, ул. Лъчезар Станчев 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда 5, блок Б ет. 10.

Доброволното предоставяне на лични данни (три имена, валиден имейл адрес, адрес за доставка на награда и телефон за връзка) от страна на участниците за целите на Играта „Можеш да спечелиш 30лв всеки ден” и предоставянето на информацията, необходима за регистрация в уебсайта my.promomars.bg, e необходимо условие за участие в Играта. Участието в Играта предполага познаване на настоящите Официални правила и съгласие на участниците с тях. Предоставените данни ще бъдат използвани в рамките на Играта и с цел идентифициране на печелившите, доставка на наградите и изпълнение на законовите задължения на Организатора съгласно българското данъчно право. След приключване на дейностите по Играта, всички събрани лични данни ще бъдат унищожени.

Организаторът е предприел необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на участниците.

Организаторът е длъжен да обработва личните данни на регистрираните участници в съответствие със ЗЗЛД, а след 25 май 2018 г.и с Регламент 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива („Регламентът“) и да не разкрива личните им данни или друга информация от конфиденциален характер на трети лица, необвързани с Играта с изключение на случаите, предвидени в закон.

В съответствие със ЗЗЛД и Регламента, участниците в играта имат право:

(і) Да получат достъп до отнасящите се до тях лични данни. Правото на достъп по настоящата точка се осъществява с писмено заявление до Организатора. Участникът упражнява своето право по настоящата подточка (і) безплатно.

(іі) По всяко време да поискат от Организатора да: а) заличи, коригира или блокира личните им данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД, както и б) да уведоми третите лица, на които са били разкрити личните им данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, извършено в съответствие с настоящата подточка а), с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия за Организатора.

(іii) да възразят пред Организатора срещу обработването на личните им данни при наличие на законово основание за това; когато възражението е основателно, личните данни на съответния участник няма повече да бъдат обработвани;

(iv) да упражнят правото си да бъдат забравени, като поискат от Организатора изтриване на свързаните с тях лични данни.

За да упражни правата си по т. [Поверителност на личните данни] по-горе, участникът, лично или чрез изрично упълномощено от него лице, трябва да изпрати на адреса на Организатора – „Марс инкорпорейтед България” ЕООД гр.София,ул.Лъчезар Станчев 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда 5, блок Б, ет. 10, писмено заявление, което следва да съдържа: три имена, имейл адрес, адрес за кореспонденция с участника и други данни за идентифициране на съответния участник, описание на искането и предпочитана форма за предоставяне на информацията (при упражняване правото на достъп). Заявлението следва да бъде подписано и да има дата на подаване. При подаване на заявлението от упълномощено лице към заявлението се прилага и нотариално заверено пълномощно. Организаторът може да откаже упражняване на права от участника, ако молбата поставя Организатора в нарушение на задълженията му съгласно приложимите закони, подзаконови актове или кодекс за добри практики.

Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 4 от ЗЗЛД http://www.nap.bg/document?id=4777 с приемане от моя страна на настоящите Официални правила на „Можеш да спечелиш 30лв всеки ден” ДЕКЛАРИРАМ, че: (i) съм запознат с целите на обработване на личните ми данни; (ii) предоставям доброволно личните ми данни и (iii) изразявам изричното си доброволно и информирано съгласие обработваните от Организатора Марс България ЕООД мои лични данни да бъдат обработвани за целите, посочени в настоящите Официални правила. Информиран съм, че мога да оттегля съгласието си за обработването на личните ми данни във всеки един момент по реда на т. [Поверителност на личните данни]

Участниците имат право да подадат оплакване относно обработването на личните им данни от Организатора до Комисия за защита на личните данни на имейл адрес: kzld@cpdp.bg.

Прекратяване на промоцията

Организаторът може да прекрати Промоцията по всяко време, ако настъпят форсмажорни обстоятелства или при съществени злоупотреби. В тези случаи Организаторът не дължи обезщетение и не дължи разпределение на награди, ако закупуването на стока е станало след обявяване на прекратяване на промоцията. Прекратяването ще бъде обявено на онлайн страницата на промоцията my.promomars.bg.

Съдебни спорове

Всеки евентуален спор между Организатора и участниците в Промоцията се решава по взаимна уговорка; при невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в Република България пред съответния съд в гр. София.

Споровете, свързани с правото на собственост върху промоционални опаковки, не засягат и не опорочават предоставянето от Организатора на награда на участника, регистрирал промоционалните кодове.